FiSTB, Finnish Software Testing Board

OTSIKKO

Akkreditointikäytännöt

Akkreditointipaneeli

FISTB:n koulutusyritysten akkreditoinnin hoitaa akkreditointipaneeli, johon kuuluu minimissään kolme henkeä, jotka eivät kuulu FISTB:n koulutusyrityksiin. Akkreditointeja voidaan tehdä suomen tai englanninkieliselle materiaalille. Pitkän tähtäimen tavoitteena on että akkreditointipaneelin jäsenillä on vähintään sama sertifiointitaso kuin materiaaleissa jota akkreditoidaan.

Akkreditoinnin aloitus

Koulutusyritys toimittaa kaiken tarvittavan materiaali akkreditointivastaavalle, joka toimittaa sen muille akkreditointipaneelin jäsenille. Koulutusyritys saa kuittauksen materiaalien vastaanotosta ja alustavan arvion akkreditointiin kuuluvasta ajasta. Akkreditointipaneeli suorittaa akkreditoinnit saapumisjärjestyksessä ja tavoiteaikataulu on noin 3-4 viikkoa. Jos akkreditointiin toimitettava materiaalissa huomataan puutteita, akkreditointipaneeli pyytää puuttuvan materiaalin ja muut mahdolliset lisätiedot koulutusyrityksen yhteyshenkilöltä.

Akkreditointimateriaaleista ja tarvittavista tiedoista

Akkreditointimateriaaleihin kuuluu kaikki kurssiin liittyvät materiaalit (kouluttajan, opiskelijan, lisämateriaalit, harjoitukset ja harjoitusvastaukset) ja muu mahdollinen lisämateriaali. Lisäksi tärkeää on sisällyttää kurssin agenda ja kuinka se vastaa kurssisisällön ohjeaikaa. Jos koulutusyritys tarjoaa opiskelijoille kurssinyhteydessä esim. kirjan, niin akkreditointipaneelille on toimitettava kopiot ko. kirjasta.

Huomaa, että materiaalissa on erityisesti huomioitu oppimistavoitteet tasolta K3 ja ylöspäin. Näihin vaaditaan, että näihin on osuvat harjoitukset, jotka oppilaat suorittavat kurssin aikana. Lisäksi oppimistavoitteista K2 ja ylöspäin on ohjelmistoharjoitusesimerkkejä, jotka kouluttaja käy läpi kurssin aikana.

Jos kurssi järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena, niin materiaaleisssa on mainittava mitä materiaalia käytetään missäkin opetusmuodossa, lisäksi materiaalien on katettava koko kurssisisältö. 

Jos materiaaleissa tapahtuu yli 5% muutoksia suhteessa alkuperäiseen akkreditoituun materiaaliin, on tarpeen suorittaa kevyt osittainen akkreditointi joka kohdistuu muuttuneeseen materiaaliin ja kattavuustaulukkoon.

Akkreditointitulokset

Akkreditoinnista kirjataan listaus löydöksistä, joka toimitetaan akkreditoinnin pyytäjille ja talletetaan akkreditointipaneelin kesken. Akkreditointipaneeli päättää löydöksien perusteella hyväksytäänkö akkreditointi vai ei. Akkreditointivastaava ilmoittaa hyväksymispäätöksen akkreditoinnin pyytäjälle ja toimittaa allekirjoitetun version koulutusyritykselle, jossa näkyy akkreditoitu sisältö, versio , päivämäärä, kieli jne.  Hylkäyksen tapahtuessa ilmoitetaan yksityiskohtaiset syyt hylkäykseen ja miten asiassa voi vedota. Koulutusyrityksen, materiaalin ja opettajien tiedot talletetaan FISTB:n sisäiseen tietokantaan.

FISTB tiedottaa ISTQB®:n kurssisisällön muutoksista omalla viestinnällään koulutusyrityksille ja jos jotkin muutokset aiheuttavat uudelleenakkreditointia. Kurssiyrityksille annetaan vähintään 6 kk aikaa päivittää materiaalinsa. Tiedotus tarkentaa minkä tasoinen akkreditointi mahdollisesti tarvitaan päivityksessä (täysi, osittainen, ei lainkaan). Akkreditoinnit ovat voimassa toistaiseksi.

Kuten mainittu akkreditointivastuissa, FISTB varaa oikeuden auditoida koulutusyritystä joko auditoinnilla tai arvioimalla koetuloksia.

Akkreditoinnin hyväksyttyä uudelle koulutusyritykselle lähetetään ISTQB®:n ja FISTB:n logot, ja niiden käyttöohjeet. Akkreditoitu koulutusyritys saa käyttää ISTQB®:n logoja, ko. akkreditoidun kurssin materiaaleissa, asiallisissa yhteyksissä.

Aiemmat akkreditoinnit

Jos materiaali on akkreditoitu aiemmin, lisää akkreditointilomakkeeseen tiedot: oliko materiaali käsitelty aiemmin, minkä boardin toimesta, milloin, mikä oli lopputulos ja onko materiaalia muutettu tämän jälkeen (lisää muutoksista listaus, esim. vertailuohjelmalla (diff)).

Siirtoakkreditointi (transfer accreditation)

Jos koulutusyrityksellä on jo akkreditointi muun boardin toimesta, sen voi siirtää FISTB:lle. Ks. tarkennukset akkreditointiprosessista. Kuten muissakin tapauksissa jos siirtoakkreditointia ei oteta vastaan, siitä ilmoitetaan kysyjälle. Lisäksi jos siirtoakkreditointi hyväksytään siitä ilmoitetaan myös alkuperäiselle boardille. 

Cross accreditation

Jos sama koulutusyritys haluaa käyttää samoja materiaaleja toisen ISTQB®:n maan/alueen koulutuksissa kyseessä on cross accreditation. Tällöin pyydetään toimittamaan samat tiedot kuin siirtoakkreditoinnissa. Tieto cross accreditationin hyväksymisestä tai hylkäämisestä kerrotaan koulutusyritykselle ja alkuperäisen maan jäsenyhdistykselle.

Osittainen akkreditointi (Partial reaccreditation)

Esimerkiksi materiaalien päivittyessä, voidaan tehdä osittainen akkreditointi, jossa akkreditoitaan ainoastaan oppimissisällöstä muuttuneet oppimistavoitteet (LO) ja kattavuus oppimissisältöön. Toimita muuttunut materiaali akkreditointipaneelille, ja mainitse, että kyseessä on osittainen akkreditointi ja erittele muuttuneet osat.

Akkreditoinnin poisvetäminen

Siinä harvinaisessa tapauksessa, että akkreditointi halutaan vetää pois, niin yksityiskohtaiset syyt dokumentoidaan ja viestitään koulutusyritykselle. Mikäli tarvetta, koulutusyritykselle, kouluttajalle voidaan antaa kirjallinen varoitus ja huomattujen puutteiden osalta. Jos korjauksia ei kohtuullisen ajan kuluessa tehdä, niin koulutusyritys poistetaan FISTB:n koulutusyrityslistalta ja akkreditointi peruutetaan.

Akkreditoidun oikeudet ja vastuut

Akkreditoidut yritykset on mainittu Koulutus -sivulla, jotka voivat järjestää koulutuksia Suomessa, akkreditoiduilla kursseilla ja kieliversioilla.  Koulutusyritys sitoutuu akkreditointivaatimuksiin allekirjoittaessaan ja lähettäessään akkreditointilomakkeet. Tarkista hakemuslomakkeista vastuut. Koulutusyritys hyödyntää akkreditointia vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä käyttää sitä harhaanjohtavissa yhteyksissä tai muiden kilpailevien sertifiointiohjelmien mainostamisessa.